ఈ సంక్రాంతికి రాగి నాణెంతో ఇలా చేస్తే ఆర్ధిక ఇబ్బందులు తొలగుతాయట..!!

కొత్త సంవత్సరంలో మొదటిగా వచ్చే పండుగ సంక్రాంతి. ఈ పండుగను నాలుగు రోజులు చేసుకుంటారు. ఈ పండుగకు కూతుళ్ళు, అల్లుళ్ళు ఇంటికి వస్తారు. బంధువులతో ఇల్లంతా కళకళ్లాడుతూ

Read more