పూజ గదిలో ఈ రెండు కనుక పెడితే ఆ ఇంట్లో 7 రోజుల్లో ఐశ్వర్యంతో పాటు డబ్బే

పూజ గదిలో ఈ రెండు కనుక పెడితే ఆ ఇంట్లో 7 రోజుల్లో ఐశ్వర్యంతో పాటు డబ్బేపూజ గదిలో ఈ రెండు కనుక పెడితే ఆ ఇంట్లో 7 రోజుల్లో ఐశ్వర్యంతో పాటు డబ్బే..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *